Radio Tiam, موضوع بحث : نا آرامی های اخیر در محیط های ورزشی (استادیوم فوتبال) با آقای رضا خسروی

Radio Tiam, موضوع بحث : نا آرامی های اخیر در محیط های ورزشی (استادیوم فوتبال) با آقای رضا خسروی