رادیو تیام؛ دکتر شهریار فقه کریمی

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2022-07-23 15:00
    59:32
audio
59:59 Min.
رادیو تیام با محمدامین نعامی
audio
1 Std. 00 Sek.
2022-09-24 15:0 radio tiam
audio
58:26 Min.
رادیو تیام/تعطیلات و تابستان
audio
59:59 Min.
رادیو تیام؛ با حسین عباداللهی
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با سروش بختیارنیا

رادیو تیام
شنبه 23 ژولای 2022 ساعت 15:00 به وقت اتریش و 17:30 به وقت تهران
فرکانس 94.0

موضوع برنامه: مقدمات ورود به دنیای ارز دیجیتال
در گفتگو با دکتر شهریار فقه کریمی
کارشناس ارشد امور مالی

با اجرای سحر و رضا

Schreibe einen Kommentar